1 Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 18. febrúar 2021 Mál nr. S - 8341/2020 : Héraðssaksóknari ( Sigríður Árnadóttir aðstoðarsaksóknari ) g egn Michal Robert Lempicki Dómur Mál þetta, sem dómtekið var 11 . febrúar sl., var höfðað með ákæru héraðssaksóknara, dags. 1 7 . desember 2020, á hendur: Michal Robert Lempicki, kt. , , Reykjavík , fyrir meiri háttar brot gegn skattalögum og fyrir peningaþvætti sem framkvæmdastjóra og stjórnarmanni einkahlutafélagsins (áður ), kt. , nú afskráð, með því að hafa: 1. Eigi staðið skil á virðisaukaskattsskýrslum einkahlutafélagsins á lögmæltum tíma uppgjörstímabilin janúar febrúar og nóvember desember rekstrarárið 2016 og hafa e igi staðið ríkissjóði skil á virðisaukaskatti sem innheimtur var eða innheimta bar í rekstri einkahlutafélagsins uppgjörstímabilin janúar febrúar rekstrarárið 2016 til og með maí júní rekstrarárið 2018 í samræmi við IX. kafla laga nr. 50/1988 , um virðisauka skatt, samtals að fjárhæð kr. 1 3.055.512 , sem sundurliðast sem hér greinir: Árið 2016 janúar - febrúar kr. 634.783 mars - apríl kr. 336.346 maí - júní kr. 534.961 júlí - ágúst kr. 213.820 september - október kr. 259.471 nóvember - desember kr. 298.007 kr. 2.277.388 Árið 2017 janúar - febrúar kr. 335.919 mars - apríl kr. 1.071.728 maí - júní kr. 1.110.732 júlí - ágúst kr. 2.366.750 september - október kr. 849.431 nóvember - desember kr. 501.030 kr. 6.235.590 2 Árið 2018 janúar - febrúar kr. 1.143.563 mars - apríl kr. 2.314.404 maí - júní kr. 1.084.567 kr. 4.542.534 Samtals: kr. 1 3.055.512 2. Eigi staðið skil á staðgreiðsluskilagrein einkahlutafélagsins vegna staðgreiðslu opinberra gjalda á lögmæltum tíma greiðslutímabilið maí rekstrarárið 2016 og hafa eigi staðið r íkissjóði skil á staðgreiðslu opinberra gjalda , í samræmi við fyrirmæli III. k af la laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, sem haldið var eftir af launum starfsmanna einkahlutafélagsins greiðslutímabilin febrúar til og með maí rekstrarárið 2016 , mars til og með júlí og september til og með desember rekstrarárið 2017 og fe brúar til og með júlí rekstrarárið 2018, samtals að fjárhæð kr. 7.119.503 , sem sundurliðast sem hér greinir: Árið 2016 Febrúar kr. 225.679 mars kr. 88.375 Apríl kr. 75.396 Maí kr. 148.404 kr. 537.854 Árið 2017 mars kr. 170.933 Apríl kr. 295.265 Maí kr. 529.152 Júní kr. 401.399 Júlí kr. 368.919 September kr. 27.267 október kr. 334.516 Nóvember kr. 189.511 Desember kr. 328.863 kr. 2.645.825 Árið 2018 Febrúar kr. 575.494 Mars kr. 643.557 apríl kr. 817.434 maí kr. 615.475 Júní kr. 384.089 Júlí kr. 899.775 kr. 3.935.824 Samtals: kr. 7.119.503 4 3. Fyrir peningaþvætti með því að hafa aflað einkahlutafélaginu ávinnings af brotum samkvæmt 1. og 2. tölulið ákæru, samtals 20.175.015 króna, og nýtt ávinninginn í þágu rekstrar félagsins og eftir atvikum í eigin þágu. _______________ B rot ákærð a samkvæmt 1 . tölulið ákæru teljast varða við 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr . einnig 1. mgr. 40. gr . laga n r. 50/1988, um virðisaukaskatt. Brot ákærða samkvæmt 2. tölulið ákæru teljast varða við 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. einnig 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda. Brot ákærða samkvæmt 3. tölulið ákæru teljast varða við 1. mgr., sbr. 2. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þess er krafist að ákærð i verði dæmdur ti l refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Af hálfu ákærða er þess krafist að hann verði dæmdur til vægustu refsingar er lög leyfa og ef til þess kemur að fangelsisrefsing verði dæmd að hún verði þá skilorðsbundin. II Ákærði hefur skýlaust ját að þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru. Um málavexti vísast til ákæruskjals. Sannað er með játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að hann hafi gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og eru brot hans rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru. Farið var með málið samkvæmt ákvæðum 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu en sækjanda og ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. III Ákærði er fæddur í . Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 1 4 . desember 2020, hefur hann ekki verið dæmdur til refsingar. Við ákvörðun refsingar ákærða er til refsimildunar litið til framangreinds, skýlausrar játningar hans fyrir dómi 5 og þess að nok kuð er um liðið síðan ákærði framdi brotin. Til þyngingar er horft til þess að brot hans námu háum fjárhæðum . Með vísan til framangreinds og 77. gr. laga nr. 19/1940 þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í sjö mánuði en fresta fullnustu refsingarinnar og falli hún niður að liðnum tveimur árum frá uppkvaðningu dóms þessa haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955. Brot ákærða voru stórfelld, sbr . 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988 o g 2. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987 , en þau fólu í sér að hann stóð ekki skil á innheimtum virðisaukaskatti og afdreginni staðgreiðslu auk þess að hafa í nokkrum tilvikum ekki staðið skil á virðisaukas ka ttsskýrslum og skilagreinum vegna staðgreiðslu á lögmæ ltum tíma . Verður ákærði því jafnframt dæmdur til að greiða 35.000.000 krón a í sekt til ríkissjóðs innan fjögurra vikna frá birtingu dóms þessa en sæta ella fangelsi í tólf mánuði. Engan sakarkostnað leiddi af meðferð málsins. Af hálfu ákæruvaldsins flut ti málið Sigríður Árnadóttir aðstoðarsaksóknari. Sigríður Elsa Kjartansdóttir héraðsdómari kveður upp dóm þennan. D ó m s o r ð : Ákærði, Michal Robert Lempicki , sæti fangelsi í sjö mánuði en fresta skal fullnustu refsingarinnar og falli hún niður að liðnum tveimur árum frá uppkvaðningu dóms þessa haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 . Ákærði greiði 35.000.000 króna sekt í ríkissjóð innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins en sæti ella fangelsi í 360 daga . Sig ríður Elsa Kjartansdóttir (sign.)