1 D Ó M U R Héraðsdóms Reykjaness f immtu daginn 1 0 . september 20 20 í máli nr. S - 1 3 0 3 /20 20 : Ákæruvaldið ( Katrín Hilmarsdóttir aðstoðar saksóknar i ) gegn Zilvinas Slabada s I Mál þetta, sem þingfest var 8. september 2020 og dómtekið sama dag , höfðaði l ögreglustjórinn á Suðurnesjum með ákæru 6. maí 2020 á hendur Zilvinas Slabada s , kt . 000000 - 0000 , ríkisborgara L itháen, svohljóðandi ; fyrir brot gegn almennum hegningarlögum, stórfelldan þjófnað, með því að hafa á tímabilinu 22.10.2017 til 31.08.2018, staðið að stórfelldum þjófnaði, í félagi við A , kt. 000000 - 0000 , B , kt. 000000 - 0000 og C , kt. 000000 - 0000 , úr Fríhafnarverslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, með því að hafa í alls 8 skipti keypt sér flugmiða, innritað sig í flug, farið í Fríhafnarverslanirnar, þar sem þeir tóku samtals 66 karton af tóbaki ófrjálsri hendi, samtals að áætluðu verðmæti kr. 437.434, - en yfirgáfu flugstöðina svo án þess að fara um borð í loftförin sem hér segir ; 1. Þann 22.10.2017, tekið samtals 18 karton úr komuverslun fríhafnarinnar, og haldlögð voru af Tollgæslu, 2. Þann 06.07.2018, í félagi við A tekið samtals 6 karton úr komuverslun fríhafnarinnar, og haldlögð voru af Tollgæslu, 3. Þann 15.07.2018, í félagi við C og B , tekið samtals 4 karton úr brottfararverslun fríhafnarinnar, 4. Þann 03.08.2018, í félagi við B , tekið samtals 7 karton úr brottfararverslun fríhafnarinnar, og haldlögð voru af Tollgæslu, 5. Þann 18 .08.2018, í félagi við B , tekið samtals 14 karton úr brottfararverslun fríhafnarinnar, 6. Þann 19.08.2018, í félagi við B , tekið samtals 3 karton úr brottfararverslun fríhafnarinnar, 7. Þann 25.08.2018, í félagi við C og A , tekið samtals 2 karton úr brottfara rverslun fríhafnarinnar, 8. Þann 31.08.2018, í félagi við B , tekið samtals 12 karton, úr brottfararverslun fríhafnarinnar, og haldlögð voru við handtöku lögreglu . 2 Telst þessi háttsemi ákærða varða við 1., sbr. 2. mgr. 244. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Í málinu liggur einnig fyrir einkaréttarkrafa Fríhafnarinnar ehf., kt. 000000 - 0000 , um að ákærði verði í félagi við B , kt. 000000 - 0000 og C , kt. 000000 - 0000 , dæmdur til greiðslu skaðabóta, samtals að fjárhæð kr. 13.266.000, - , auk vaxta skv. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá tjónsdegi þar til mánuður er liðinn frá birtingu kröfunnar. Þá er krafist dráttarvaxta af heildarf járhæð kröfunnar skv. 1. mgr. 6. gr., sbr. 9. gr. sömu laga að liðnum mánuði frá birtingu kröfunnar til greiðsludags. II Ákærði sótti ekki þing við þingfestingu málsins og boðaði ekki forföll, en í fyrirkalli sem var ásamt ákæru birt í Lögbirtingablaðinu 6. júlí 2020, var tekið fram að yrði ekki sótt þing af hans hálfu mætti hann búast við því að fjarvist hans yrði metin til jafns við það að hann viðurkenndi að hafa framið þau brot sem hann væri ákærður fyrir og að dómur yrði lagður á málið að honum fjarstöddum, sbr. 1. mgr. 161. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Með vísan til ofanritaðs og gagna málsins að öðru leyti telst þannig sannað að ákærði hafi framið þau brot sem hann er sakaður um í ákæru og er u þar rétt heimfærð til refsiá kvæða. Ákærð i er fæddur í [...] og hefur samkvæmt framlögðu sakavottorði ekki áður sætt refsingum. Við ákvörðun refsingar hans er tekið mið af því. Jafnframt ber að líta til 77. gr. , 6. tl. 1. mgr. 70. gr. og 2. mgr. 70. gr . almennra hegningarlaga nr. 19/1940 , en brot ákærða voru þaulskipulögð og framin í samverknaði við aðra einstaklinga. Að þ ví v irtu , svo og að teknu tilliti til þess að nokkur dráttur hefur orðið á meðferð málsins og útgáfu ákæru, sem ákærða verður ekki um kennt, þykir refsing hans hæ fileg a ákveðin fangelsi í þrjá mánuði. Ekki þykja efni til að skilorðsbinda refsinguna , en til frádráttar refsivist kemur að fullri dagatölu sá tími sem ákærði sætti gæsluvarðhaldi, frá 1 . til 7. september 2018. Eins og áður greinir liggur fyrir einkaréttarkrafa í málinu , þar sem þess er krafist að ákærða verði ásamt tveimur öðrum nafngreindum einstaklingum gert að greiða Fríhöfninni ehf. skaðabætur alls að fjárhæð 13.266.000, ásamt vöxtum og dráttarvöxtum. Í 173. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála er að finna fyrirmæli um form og efni kröfu þess sem telur sig hafa öðlast kröfu að einkarétti á hendur sakborningi. Jafnframt er þar kveðið á um nauðsynleg gögn kröfunni til stuðnings og sk al þeim komið á framfæri við lögreglu, ásamt greinargerð kröfuhafa . Skaðabótakrafa Fríhafnarinnar ehf. fullnægir e kki áskilnaði umrædds 3 ákvæðis og fylgja henni heldur engin gögn til stuðnings þeirri fjárhæð sem krafist er úr hendi ákærða. V erður því ekki á henni byggt. Hins vegar fylgir málinu skýrsla rannsóknar lögreglumanns þar sem greind eru brot þeirra fjögurra sakborninga sem stóðu að þjófnaði á ýmsum vörum, þ. á m. tóbaksvörum úr Fríhöfninni ehf. á tímabilinu frá 22. október 2017 til 3 1 . ágúst 2018. Samkvæmt þeirri skýrslu er ákærði sagður hafa tekið ófrjálsri hendi 66 tóbakskarton á tímabilinu frá 22. október 201 7 til 31. ágúst 2018 , og miðast verð þess við söluverð á heimasíðu Fríhafnarinnar ehf. þann 16. apríl 2019, eða alls 437.434 krónur. Verður ákærða því gert að greiða F ríhöfninni ehf. þá fjárhæð , ásamt vöxtum eins og í dómsorði greinir. Upphafstími vaxta miðast við 31. ágúst 2018, en rétt þykir að upphafstími dráttarvaxta miðist við þingfestingardag málsins, 8. september 2020. Ingimundur Einarsson héraðsd ómari kvað upp dóminn. D ó m s o r ð: Á k ærði, Zilvinas Slabadas, sæti fangelsi í þrjá mánuði . Til frádráttar refsivist ákærða kemur að fullri dagatölu gæsluvarðhald sem hann sætti frá 1 . til 7. september 2018. Ákærði greiði Fríhöfninni ehf. 437.434 krónur með vöxtum samkvæmt 1. mgr. 8. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá 3 1. ágúst 2018 til 8. september 2020, en með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. , sbr. 9. gr. sömu laga, frá þeim degi til greiðsludags. Ingimundur Einarsson